Upon

01.10.2021 - 30.09.2024
Funded by: DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft
Contact: Diego Rybski

EUCityCalc

DIALOGUES

01.05.2021 - 30.04.2024
Funded by: EU, H2020
Contact: Fritz Reusswig

KoSe

10.06.2020 - 30.09.2023
Funded by: UBA - Umweltbundesamt
Contact: Jürgen Kropp

CURE

01.01.2020 - 30.04.2023
Funded by: EU, H2020
Contact: Jürgen Kropp