Professor Fan Jingfang

Contact

Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)
jingfang[at]pik-potsdam.de
P.O. Box 60 12 03
14412 Potsdam

School of Systems Science, Beijing Normal University

19 Xinjiekou Wai Street, 100875, Beijing, China